POSUVNÉ SL 600

Systém bez tepelné izolace, určený pro vnitřní konstrukční prvky. Primárním účelem systému je konstrukce různých typů posuvných oken a dveří. Konstrukční hloubka profilů pro rámy a křídla je 31-96 mm.
Nabídka také zahrnuje dvou a třípásové rámy, takže v jednom rámu můžete stavět konstrukce s více křídly.

Charakteristika:

  • úzký vztah s ostatními systémy Ponzio
  • možnost použití speciálního kování a zhotovení vertikálních posuvných posuvných oken.
  • Hliníkové profily: EN AW-6060 podle PN-EN 573-3 podmínka T66 podle PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 podle DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
  • Těsnění: EPDM syntetický kaučuk podle normy 7863 a podle normy ISO 3302-01, E2
  • Kování: systém
  • Výplně: jednoduché nebo dvojité zasklení jakýmkoli druhem skla nebo neprůhledné panely o tloušťce 4 - 20 mm

Způsoby povrchové úpravy:

  • práškové lakování polyesterovými barvami splňujícími požadavky Qualicoat, výběr barev z palety RAL; eloxování v barvách: přírodní hliník, oliva, šampaňské, zlato, hnědá - splňuje požadavky Qualanodu; lakování v "barvě" dřeva
RAL
ALU-Wiśnia
ALU-Czereśnia
ALU-Dąb antyczny
ALU-Dorato
ALU-Orzech
ALU-Palisander
ALU-Sosna
ALU-Stary dąb
ALU-Złoty dąb
ALU-Mahoń
ASG-BIAlA-211579
ASG Hnědý
ASG SREBRNA-211573
ASG BZ-RB-F4-230365

Požádejte o produkt

Zásady ochrany osobních údajů

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności obowiązuje od maja 2018 roku.

Firma PAGEN SP. Z O.O. zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych we wszystkich krajach, w których działa.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności stosowane przez PAGEN Sp. z o.o. Odnoszą się one do gromadzonych, używanych i udostępnianych przez Firmę PAGEN Sp. z o.o. danych osobowych konsumentów i innych osób fizycznych z przedsiębiorstw klientów, partnerów handlowych i dostawców Firmy PAGEN Sp. z o.o. oraz innych organizacji, z którymi PAGEN SP. Z O.O. utrzymuje lub zamierza nawiązać relacje handlowe.

Uzupełnieniem niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności jest Oświadczenie Firmy PAGEN Sp. z o.o. o Ochronie Prywatności w Internecie, które zawiera więcej informacji w kontekście elektronicznym, w tym informacje na temat rekrutacji. Firma PAGEN Sp. z o.o. może udostępnić dodatkowe lub bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych w serwisach WWW lub w odniesieniu do określonego produktu lub usługi.

Dlaczego Firma PAGEN Sp. z o.o. gromadzi dane osobowe i jak je wykorzystuje?

Firma PAGEN SP. Z O.O. może gromadzić dane osobowe osób fizycznych z różnych przyczyn, takich jak:

Uzyskiwanie dostępu do serwisów WWW lub innych usług elektronicznych i ich używanie.

Gdy użytkownik wchodzi do jednego z serwisów WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. lub korzysta z usługi elektronicznej, Firma PAGEN SP. Z O.O. rejestruje informacje niezbędne do zapewnienia użytkownikowi dostępu, umożliwienia działania serwisu WWW oraz spełnienia przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i wymogów prawnych związanych z funkcjonowaniem serwisu Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Informacje te obejmują hasła, adres IP i ustawienia przeglądarki. Firma PAGEN SP. Z O.O. gromadzi również informacje na temat aktywności użytkownika w serwisie WWW, aby personalizować jego doświadczenia (dotyczy to m.in. rejestrowania preferencji i ustawień) oraz analizować zebrane dane statystyczne w celu ulepszania i rozwijania serwisów WWW, produktów i usług Firmy PAGEN SP. Z O.O..

Udzielanie odpowiedzi na zapytania, zamówienia lub zgłoszenia serwisowe

Gdy użytkownik kontaktuje się z Firmą PAGEN SP. Z O.O. (drogą elektroniczną lub offline) w związku z zapytaniem, w celu zamówienia produktu lub usługi, uzyskania wsparcia lub wzięcia udziału w dyskusji prowadzonej na forum lub za pośrednictwem innego narzędzia społecznościowego, Firma PAGEN SP. Z O.O. gromadzi informacje niezbędne do obsługi takiego żądania użytkownika, udostępnienia mu określonego produktu lub usługi, udzielenia mu wsparcia i zapewnienia możliwości nawiązania z nim kontaktu. Firma PAGEN SP. Z O.O. rejestruje na przykład imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe użytkownika, szczegółowe informacje dotyczące jego żądania i jego umowy z Firmą PAGEN SP. Z O.O., a także informacje dotyczące realizacji, dostawy i fakturowania jego zamówienia. Firma PAGEN SP. Z O.O. może również uwzględnić informacje z ankiet dotyczących zadowolenia klienta. Firma PAGEN SP. Z O.O. przechowuje takie informacje do celów administracyjnych, na potrzeby obrony swoich praw i w związku ze swoją relacją z użytkownikiem.

Gdy użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe na potrzeby rejestracji w związku z takim żądaniem, rejestracja może służyć do identyfikacji użytkownika odwiedzającego serwisy WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O..

Kontakt z pracownikami klientów, potencjalnych klientów, partnerów i dostawców Firmy PAGEN SP. Z O.O.

W ramach relacji z Firmą PAGEN SP. Z O.O. klienci lub potencjalni klienci, partnerzy i dostawcy udostępniają również biznesowe informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, dokładny adres kontaktowy, stanowiska lub tytuły swoich pracowników, wykonawców, doradców i autoryzowanych użytkowników) m.in. w celu zarządzania umową i jej realizacją, dostarczania produktów i usług, świadczenia wsparcia, fakturowania oraz zarządzania usługami lub relacją.

Informacje dotyczące odwiedzających

Firma PAGEN SP. Z O.O. rejestruje osoby fizyczne odwiedzające jego ośrodki i lokalizacje (imię i nazwisko, identyfikator oraz biznesowe informacje kontaktowe) i korzysta z kamer monitoringu do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi i obiektów materialnych oraz spełnienia wymagań regulacyjnych.

Marketing

Większość informacji gromadzonych przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji Firmy PAGEN SP. Z O.O. z użytkownikiem. Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Firma PAGEN SP. Z O.O. może gromadzić informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Firma PAGEN SP. Z O.O. wykorzystuje gromadzone dane osobowe do opracowania analizy zbiorczej i przeprowadzenia inteligentnej analizy danych na potrzeby prowadzenia działalności i do celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Firmy PAGEN SP. Z O.O. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon lub pocztą tradycyjną. Może się również zarejestrować jako odbiorca subskrypcji. Podczas odwiedzania serwisów WWW lub korzystania z usług Firmy PAGEN SP. Z O.O. użytkownik może otrzymywać informacje spersonalizowane. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanej komunikacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@pagen.pl. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu Firmy PAGEN SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności w Internecie.

W sytuacjach, w których Firma PAGEN SP. Z O.O. wskazuje, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z żądaniem, zamówieniem, transakcją lub umową (bądź w ramach powiązanych z nimi przygotowań) lub w celu udostępnienia użytkownikowi żądanych przez niego usług (takich jak serwis WWW), takie korzystanie z danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

W sytuacjach, w których Firma PAGEN SP. Z O.O. wskazuje, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z marketingiem, doskonaleniem lub rozwojem swoich produktów lub usług, na potrzeby ochrony i bezpieczeństwa lub w celu spełnienia wymagań prawnych niezwiązanych z umową lub żądaniem użytkownika, takie korzystanie odbywa się w oparciu o zgodne z prawem interesy własne lub osób trzecich bądź za zgodą użytkownika. Gdy Firma PAGEN SP. Z O.O. gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika na mocy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, może to mieć konsekwencje dla praw użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych

Firma PAGEN SP. Z O.O. jest organizacją o szerokim zasięgu, oferującą szeroką gamę produktów i usług. Dlatego Firma PAGEN SP. Z O.O. wdrożyła ogólne zasady, standardy i procedury mające na celu spójną ochronę danych osobowych. Jako przedsiębiorstwo PAGEN SP. Z O.O. może zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności udostępniać informacje na temat użytkownika swoim przedsiębiorstwom podporządkowanym.

Dostęp do danych osobowych między przedsiębiorstwami podporządkowanymi kontrolowanymi przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. jest udzielany wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby i do celu, w którym taki dostęp został udzielony.

W stosownych przypadkach Firma PAGEN SP. Z O.O. może też udostępniać dane osobowe wybranym partnerom, aby usprawnić dostarczanie produktów lub usług użytkownikowi (lub przedsiębiorstwu, w którym użytkownik pracuje) bądź spełnić żądania użytkownika, lub też udostępniać je za jego zgodą. Wybierając dostawców i partnerów, Firma PAGEN SP. Z O.O. bierze pod uwagę stosowane przez nich procesy przetwarzania danych.

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione organom administracji publicznej w związku z wymogami postępowania sądowego, na mocy nakazu sądowego lub w toku postępowania prawnego. Firma PAGEN SP. Z O.O. może także udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności Firma PAGEN SP. Z O.O., jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Firma PAGEN SP. Z O.O. będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności.

Bezpieczeństwo i jakość informacji

Intencją Firmy PAGEN SP. Z O.O. jest ochrona danych osobowych użytkownika oraz zachowanie ich jakości. Firma PAGEN SP. Z O.O. wdraża rozsądne środki i procesy natury fizycznej, administracyjnej oraz technicznej, które pomagają nam chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użyciem oraz ujawnieniem. Ponadto Firma PAGEN SP. Z O.O. wymaga od swoich dostawców ochrony takich informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Okres przechowywania

Firma PAGEN SP. Z O.O. nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich dane te są przetwarzane, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania Firmy PAGEN SP. Z O.O., spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. przestrzegania okresów przechowywania na potrzeby audytów lub księgowości, a także okresów bezwzględnie obowiązujących), rozstrzygania sporów oraz zgłaszania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Okoliczności mogą być zróżnicowane w zależności od kontekstu i usług, dlatego informacje przedstawione w Oświadczeniu Firmy PAGEN SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności w Internecie lub podane w konkretnym powiadomieniu mogą definiować obowiązujące okresy przechowywania bardziej szczegółowo.

Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać uzyskania dostępu, zaktualizowania lub poprawienia swoich danych osobowych. Ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Żądania należy składać pod adresem email: biuro@pagen.pl

Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa zgodnie z określonym prawem krajowym odnoszącym się do przetwarzania. Jeśli na przykład przetwarzanie danych osobowych użytkownika podlega unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), a dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodne z prawem interesy, wówczas użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z konkretną sytuacją. Na mocy RODO użytkownik może mieć również prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do zażądania ich przeniesienia.

Prawo do wnoszenia skarg

Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. jest niezgodne ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, może złożyć skargę.

Zmiany Oświadczeń Firmy PAGEN SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności

Firma PAGEN SP. Z O.O. może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, a także inne konkretne oświadczenia o ochronie prywatności. Wprowadzając zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, Firma PAGEN SP. Z O.O. będzie umieszczać na górze nową datę.

Ochrona prywatności użytkowników jest ważna dla Firmy PAGEN SP. Z O.O.; zaufanie użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości.

Niniejsze Oświadczenie dotyczy: procedur postępowania z informacjami obowiązujących w serwisach WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. i serwisach WWW przedsiębiorstw podporządkowanych Firmy PAGEN SP. Z O.O., typów gromadzonych i śledzonych informacji na temat użytkowników serwisów WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O., sposobu wykorzystywania tych informacji, ich udostępniania oraz przetwarzania poza siecią. Opisano w nim również możliwe sposoby wykorzystania informacji cookie, sygnalizatorów WWW i innych rozwiązań technicznych w oprogramowaniu Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Zawarte w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności odniesienia do serwisów WWW, produktów i usług Firmy PAGEN SP. Z O.O. obejmują aplikacje, programy i urządzenia.

Oświadczenie Firmy PAGEN SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności w Internecie

Niniejsze Oświadczenie Firmy PAGEN SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności w Internecie uzupełnia Oświadczenie Firmy PAGEN SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności.

Oświadczenie ma zastosowanie do serwisów WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O., które zawierają odsyłacze do tego Oświadczenia, ale nie ma zastosowania do tych serwisów Firmy PAGEN SP. Z O.O., w których obowiązują odrębne, specyficzne dla nich Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

Niniejsze Oświadczenie może być uzupełniane o dodatkowe informacje związane z konkretnymi interakcjami Firmy PAGEN SP. Z O.O. z użytkownikiem, takie jak dokument transakcyjny lub konkretne oświadczenie o ochronie prywatności towarzyszące zamawianiu lub używaniu usługi elektronicznej.

Gromadzenie danych osobowych

Wprowadzenie

Użytkownik może dobrowolnie przekazać Firmie PAGEN SP. Z O.O. dane osobowe w różnych sytuacjach. Na przykład może przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu umożliwienia komunikacji, zamówienia produktu, realizacji zamówienia, zarejestrowania się w usłudze, uzyskania subskrypcji lub usługi, a także – w przypadku dostawców lub partnerów handlowych – w ramach relacji biznesowych. Użytkownik udostępnić opis swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na ofertę pracy w Firmie PAGEN SP. Z O.O.. Jeśli użytkownik poinformuje Firmę PAGEN SP. Z O.O., że nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane do nawiązywania z nim kontaktu w sprawach innych niż obsługa konkretnego żądania, Firma PAGEN SP. Z O.O. uwzględni to życzenie.

Rejestracja

Jeśli użytkownik chce otrzymywać informacje, pobierać publikacje, rejestrować swój udział w wydarzeniach na żywo lub wydarzeniach wirtualnych bądź zamawiać wersje próbne rozwiązań, Firma PAGEN SP. Z O.O. może poprosić go o podanie imienia i nazwiska oraz biznesowych informacji kontaktowych, a także innych informacji związanych z danym żądaniem. Z informacji tych Firma PAGEN SP. Z O.O. korzysta w związku z żądaniem użytkownika i na potrzeby prowadzonej z nim komunikacji. W większości przypadków informacje te mogą umożliwiać identyfikację użytkownika podczas odwiedzania serwisów WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Firma PAGEN SP. Z O.O. będzie przechowywać informacje użytkownika na potrzeby potencjalnych interakcji z użytkownikiem w przyszłości.

Wizyty w serwisie WWW

Firma PAGEN SP. Z O.O. może również gromadzić informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z serwisów WWW. Wykorzystując do tego różne techniki. Na przykład, gdy użytkownik odwiedza serwisy WWW, mogą być rejestrowane pewne informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika, takie jak adres IP (w tym informacje wynikające z adresu IP, takie jak lokalizacja geograficzna), typ, wersja i język przeglądarki, godzina i czas trwania dostępu oraz adresy wyjściowych serwisów WWW. Ponadto Firma PAGEN SP. Z O.O. może gromadzić informacje o tym, które strony serwisu WWW PAGEN SP. Z O.O. odwiedzał użytkownik, ile czasu spędził na każdej z nich i jakie inne czynności wykonywał w serwisie.

Informacje marketingowe

Większość informacji gromadzonych przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji Firmy PAGEN SP. Z O.O. z użytkownikiem.

Co jakiś czas Firma PAGEN SP. Z O.O. może także gromadzić informacje dotyczące użytkownika pośrednio, a pochodzące z innych źródeł, takich jak dostawcy list adresowych. W takich przypadkach Firma PAGEN SP. Z O.O. zwraca się do dostawców o potwierdzenie, że informacje zostały pozyskane zgodnie z prawem oraz że mogą być przekazane Firmie PAGEN SP. Z O.O. i wykorzystywane przez Firmę PAGEN SP. Z O.O..

Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Firma PAGEN SP. Z O.O. może gromadzić dodatkowe informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Wydarzenia mogą być rejestrowane, a w ich trakcie mogą być wykonywane zdjęcia grupowe. Firma PAGEN SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celach promocyjnych. Gdy użytkownik udostępnia Firmie PAGEN SP. Z O.O. biznesowe informacje kontaktowe (np. wręczając swoją wizytówkę), informacje te mogą zostać wykorzystane przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. do kontaktu z użytkownikiem.

Informacje gromadzone bezpośrednio i pośrednio przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. mogą być ze sobą łączone w celu zapewnienia większej dokładności i kompletności danych oraz lepszego dostosowania interakcji z użytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.

Cele wykorzystania danych osobowych

Poniższe akapity opisują bardziej szczegółowo cele, w jakich Firma PAGEN SP. Z O.O. może wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Realizowanie zleceń użytkownika

Jeśli użytkownik zgłosi za pośrednictwem strony www zapotrzebowanie na produkt, usługę lub konkretne materiały marketingowe albo poprosi o oddzwonienie, Firma PAGEN SP. Z O.O. wykorzysta podane przez niego dane osobowe w celu zrealizowania takiego zlecenia. W związku z tym Firma PAGEN SP. Z O.O. może udostępnić te dane osobom trzecim, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia, na przykład partnerom handlowym Firmy PAGEN SP. Z O.O., instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom transportowym, urzędom pocztowym lub instytucjom rządowym (na przykład urzędowi celnemu). Firma PAGEN SP. Z O.O. może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

Personalizacja interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O.

Firma PAGEN SP. Z O.O. może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe użytkownika do personalizacji interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. lub w ramach usług Firmy PAGEN SP. Z O.O., np. do udostępniania treści, którymi użytkownik może być szczególnie zainteresowany, a także w celu ułatwienia nawigacji w serwisach Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Firma PAGEN SP. Z O.O. może również używać tych informacji do doskonalenia swoich serwisów WWW.

Zapewnienie wsparcia

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. do zapewnienia wsparcia dla produktów i usług uzyskanych przez użytkownika od Firmy PAGEN SP. Z O.O., np. do powiadamiania użytkownika o aktualizacjach lub poprawkach produktu. Firma PAGEN SP. Z O.O. może łączyć dane użytkownika z informacjami pochodzącymi z innych interakcji z użytkownikiem w celu dostarczenia mu bardziej użytecznych wskazówek w ramach wsparcia dotyczącego produktu.

Firma PAGEN SP. Z O.O. udostępnia także w swoich serwisach WWW możliwość rozmowy sieciowej (czatu) z konsultantem, który pomaga użytkownikowi podczas nawigowania w serwisach WWW lub na forach umożliwiających zgłaszanie problemów i proponowanie rozwiązań. Dane osobowe podane w ramach takich sesji lub na takich forach będą przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. wykorzystywane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.

W ramach wsparcia technicznego na rzecz użytkownika Firma PAGEN SP. Z O.O. może niekiedy w sposób niezamierzony uzyskać dostęp do danych przekazanych Firmie PAGEN SP. Z O.O. przez użytkownika lub do danych przechowywanych w systemie użytkownika. Dane te mogą zawierać informacje o użytkowniku oraz pracownikach, klientach, partnerach lub dostawcach organizacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do przypadków dostępu Firmy PAGEN SP. Z O.O. do takich informacji i do postępowania z nimi; warunki postępowania z takimi danymi i ich przetwarzania są określone w stosownych Warunkach Używania lub innych umowach między użytkownikiem a Firmą PAGEN SP. Z O.O., takich jak Warunki wymiany danych diagnostycznych z Firmą PAGEN SP. Z O.O..

Marketing

Dane osobowe przekazywane Firmie PAGEN SP. Z O.O. przez użytkownika oraz dane osobowe użytkownika, które Firma PAGEN SP. Z O.O. uzyskał pośrednio, mogą być wykorzystywane przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. w celach marketingowych, tj. do informowania użytkownika o wydarzeniach, produktach, usługach i rozwiązaniach, które Firma PAGEN SP. Z O.O. sprzedaje i które mogą uzupełniać dotychczasową ofertę produktów. Jednak przed wykorzystaniem danych w ten sposób Firma PAGEN SP. Z O.O. umożliwi użytkownikowi wyrażenie zgody na takie wykorzystanie jego danych osobowych lub zgłoszenie sprzeciwu. W dowolnym momencie użytkownik może zażądać, aby Firma PAGEN SP. Z O.O. zaprzestał wysyłania do niego materiałów marketingowych. W tym celu użytkownik powinien postąpić zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zamieszczonymi w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od Firmy PAGEN SP. Z O.O., wyrazić takie żądanie w rozmowie telefonicznej zainicjowanej przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. lub skontaktować się bezpośrednio z Firmą PAGEN SP. Z O.O..

Niektóre oferty lub wydarzenia Firmy PAGEN SP. Z O.O. mogą być udostępniane pod wspólną marką lub sponsorowane przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. i osoby trzecie, takie jak partnerzy handlowi lub dostawcy rozwiązań, którzy używają produktów lub usług Firmy PAGEN SP. Z O.O., prowadzą ich odsprzedaż lub oferują ich uzupełnienia. Oferty i wydarzenia pod wspólną marką wyraźnie wskazują na istnienie takich relacji partnerskich. Jeśli użytkownik zarejestruje się jako odbiorca takich ofert lub uczestnik takich wydarzeń, powinien mieć świadomość, że dane użytkownika mogą być gromadzone przez te osoby trzecie i im udostępniane. Firma PAGEN SP. Z O.O. zachęca użytkownika do zapoznania się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie, aby uzyskać wiedzę na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika.

Rekrutacja

W związku z podaniem lub zapytaniem o pracę, bez względu na to, czy stanowisko jest oferowane za pośrednictwem serwisu WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. czy też w inny sposób, użytkownik może dostarczyć Firmie PAGEN SP. Z O.O. informacje o sobie, na przykład życiorys. Firma PAGEN SP. Z O.O. może wykorzystywać takie informacje w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Wykorzystanie informacji w serwisach społecznościowych

Ochrona praw i własności Firmy PAGEN SP. Z O.O. oraz innych osób

Firma PAGEN SP. Z O.O. może także wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności Firmy PAGEN SP. Z O.O., jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Firma PAGEN SP. Z O.O. będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności. Ponadto Firma PAGEN SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w okolicznościach, w których wymaga tego prawo, oraz gdy w opinii Firmy PAGEN SP. Z O.O. takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw Firmy PAGEN SP. Z O.O. lub praw innych osób bądź do spełnienia wymogów postępowania sądowego, realizacji nakazu sądowego bądź postępowań prawnych prowadzonych względem serwisów WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O..

Informacje dla partnerów handlowych

Użytkownik reprezentujący partnera handlowego Firmy PAGEN SP. Z O.O. może odwiedzać serwisy WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. przeznaczone specjalnie dla partnerów handlowych Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Firma PAGEN SP. Z O.O. może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem takiego serwisu do administrowania relacjami biznesowymi Firmy PAGEN SP. Z O.O. z użytkownikiem, z partnerem handlowym reprezentowanym przez użytkownika i z ogółem partnerów handlowych Firmy PAGEN SP. Z O.O., jak również do rozwijania takich relacji. Może to na przykład oznaczać wykorzystanie takich informacji w celu przesyłania użytkownikowi szczegółowych informacji o programach dla partnerów handlowych Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Pewne informacje mogą też być udostępniane innym partnerom handlowym (pod warunkiem przestrzegania ewentualnych zobowiązań w zakresie poufności) albo też klientom lub potencjalnym klientom Firmy PAGEN SP. Z O.O.. W związku z konkretną transakcją lub programem Firmy PAGEN SP. Z O.O. może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

Informacje dla dostawców

Użytkownik reprezentujący dostawcę Firmy PAGEN SP. Z O.O. może odwiedzać serwisy WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. przeznaczone specjalnie dla dostawców Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Firma PAGEN SP. Z O.O. może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem tego serwisu WWW w związku z zawieraniem lub przeprowadzaniem transakcji z dostawcą. Możliwe jest na przykład udostępnianie informacji innym jednostkom organizacyjnym Firmy PAGEN SP. Z O.O., partnerom handlowym Firmy PAGEN SP. Z O.O., klientom, przedsiębiorstwom transportowym, instytucjom finansowym oraz instytucjom pocztowym lub rządowym, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia. Informacje mogą też zostać wykorzystane do administrowania relacjami biznesowymi Firmy PAGEN SP. Z O.O. z użytkownikiem, z dostawcą reprezentowanym przez użytkownika i/lub z ogółem dostawców Firmy PAGEN SP. Z O.O., jak również do rozwijania takich relacji.

Dzieci

O ile nie zaznaczono inaczej, serwisy WWW, produkty i usługi Firmy PAGEN SP. Z O.O. nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia.

Przechowywanie danych

Firma PAGEN SP. Z O.O. będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich informacje są przetwarzane, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn przechowywania danych osobowych użytkownika (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków Firmy PAGEN SP. Z O.O., rozstrzygania sporów i egzekwowania umów między Firmą PAGEN SP. Z O.O. a użytkownikiem).

Dane rejestracyjne użytkownika będą przechowywane przez cały okres aktywności konta użytkownika lub tak długo, jak będzie to niezbędne do świadczenia usług dla użytkownika. Aby zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji rejestracyjnych do świadczenia usług, należy skontaktować się z Firmą PAGEN SP. Z O.O. pod adresem biuro@pagen.pl.

Informacje cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie

Jak już wcześniej wspomniano, Firma PAGEN SP. Z O.O. gromadzi informacje o wizytach użytkownika w serwisach WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. i korzystaniu przez użytkownika z usług i oprogramowania Firmy PAGEN SP. Z O.O., aby móc analizować statystyki wykorzystania i efektywności produktów i usług Firmy PAGEN SP. Z O.O., personalizować doświadczenia użytkownika, dostosowywać interakcje Firmy PAGEN SP. Z O.O. z użytkownikiem oraz doskonalić produkty i usługi Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Firma PAGEN SP. Z O.O. stosuje w tym celu różne rozwiązania techniczne, w tym skrypty, znaczniki, lokalne obiekty współużytkowane (informacje cookie środowiska Flash), pamięć lokalną (HTML5), sygnalizatory i informacje cookie.

Co to są informacje cookie i dlaczego są używane?

Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego komputerze w postaci znacznika identyfikującego komputer użytkownika. Informacje cookie są często wykorzystywane wyłącznie do pomiaru poziomu wykorzystania serwisu WWW (np. liczby użytkowników odwiedzających serwis i czasów wizyt) oraz jego efektywności (np. tematów, którymi interesuje się największy odsetek użytkowników odwiedzających), a także w celu ułatwienia nawigacji lub użytkowania, a tym samym nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Niekiedy jednak są one wykorzystywane do personalizacji interakcji z rozpoznanym użytkownikiem, który powtórnie odwiedza dany serwis WWW, co wymaga powiązania ich z profilem lub informacjami o preferencjach użytkownika. Z czasem informacje te staną się źródłem cennych spostrzeżeń, które można wykorzystać do optymalizacji obsługi użytkowników.

Informacje cookie dzielą się zwykle na dwie kategorie: cookie „sesyjne” i cookie „trwałe”. Sesyjne informacje cookie usprawniają nawigację w serwisie WWW poprzez rejestrowanie przejść użytkownika między stronami, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wprowadzać danych, które podał już wcześniej w trakcie bieżącej wizyty, lub informacji niezbędnych do sfinalizowania transakcji. Sesyjne informacje cookie są przechowywane w pamięci tymczasowej i wymazywane po zamknięciu przeglądarki. Natomiast trwałe informacje cookie stanowią zapis preferencji użytkownika obowiązujących zarówno w trakcie bieżącej wizyty, jak i następnych wizyt. Są przechowywane na dysku twardym urządzenia użytkownika i zachowują ważność po restarcie przeglądarki. Firma PAGEN SP. Z O.O. używa trwałych informacji cookie na przykład do zapisania wybranego przez użytkownika języka i kraju.

Sygnalizatory WWW lub inne technologie

Niektóre serwisy WWW i programy Firmy PAGEN SP. Z O.O. mogą również korzystać z sygnalizatorów WWW lub innego typu technologii w celu lepszego dostosowania tych serwisów i, w konsekwencji, zapewnienia lepszej obsługi klientów. Takie rozwiązania techniczne mogą być używane na wielu stronach serwisów WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do takiej strony WWW generowane jest anonimowe powiadomienie o tym zdarzeniu, które może zostać następnie przetworzone przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. lub dostawców Firmy PAGEN SP. Z O.O.. Sygnalizatory WWW zazwyczaj pracują w połączeniu z informacjami cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego informacje cookie były kojarzone z odwiedzaniem takich stron lub korzystaniem z takich produktów, może wyłączyć obsługę informacji cookie odpowiednio w przeglądarce lub w samym produkcie. W przypadku wyłączenia obsługi informacji cookie sygnalizatory WWW i inne technologie nadal będą umożliwiać wykrywanie połączeń z tymi stronami; nie będą one jednak powiązane z treścią informacji cookie.

Firma PAGEN SP. Z O.O. używa lokalnych obiektów współużytkowanych, takich jak informacje cookie środowiska Flash, oraz pamięci lokalnej, takiej jak stosowana w serwisach HTML5, do przechowywania informacji o treści i preferencjach użytkownika. Osoby trzecie, z którymi FIRMA współpracuje przy realizacji niektórych funkcji serwisu WWW lub prezentowaniu reklam Firmy PAGEN SP. Z O.O. w innych serwisach w zależności od zachowania użytkownika w sieci WWW, także używają informacji cookie środowiska Flash lub technik HTML5 do gromadzenia i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mogą oferować swoje własne narzędzia administracyjne do usuwania danych HTML5.

Firma PAGEN SP. Z O.O. może również umieszczać sygnalizatory WWW w marketingowych wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu uzyskania informacji, czy użytkownik otworzył wiadomość i czy kliknął zawarte w niej odsyłacze.

Niektórzy z partnerów handlowych Firmy PAGEN SP. Z O.O. używają w serwisie Firmy PAGEN SP. Z O.O. sygnalizatorów WWW oraz informacji cookie. Ponadto przyciski będące odsyłaczami do niezależnych serwisów społecznościowych mogą powodować rejestrowanie określonych informacji, takich jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu i adresy wyjściowych serwisów WWW, jak również – jeśli użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym – mogą kojarzyć zgromadzone w ten sposób informacje z profilem użytkownika w takim serwisie. Takie mechanizmy śledzenia stosowane przez osoby trzecie znajdują się poza kontrolą Firmy PAGEN SP. Z O.O..

Reklama w Internecie

Firma PAGEN SP. Z O.O. nie publikuje w swoich serwisach WWW reklam osób trzecich, ale reklamuje własne usługi i produkty w serwisach WWW należących do osób trzecich. Należy zapoznać się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez tych operatorów serwisów WWW i pośredników reklamowych, aby uzyskać wiedzę na temat procedur dotyczących reklam, w tym rodzajów gromadzonych informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Internetu.

Firma PAGEN SP. Z O.O. umieszcza także swoje reklamy w serwisach WWW niektórych innych firm. Te inne firmy mogą używać informacji cookie i sygnalizatorów WWW do gromadzenia informacji (takich jak adres IP użytkownika) o działaniach użytkownika w serwisach WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. i innych podmiotów, aby następnie kierować do użytkownika wybrane reklamy Firmy PAGEN SP. Z O.O. zgodne z jego zainteresowaniami.

Odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy Firmy PAGEN SP. Z O.O. oraz do aplikacji osób trzecich.

Aby umożliwić użytkownikowi interakcje z innymi serwisami WWW, w których użytkownik może mieć konta (np. serwisem Facebook i innymi serwisami społecznościowymi), lub dołączanie do społeczności w takich serwisach, Firma PAGEN SP. Z O.O. może udostępniać odsyłacze lub osadzać na stronach aplikacje innych firm umożliwiające logowanie się, publikowanie treści lub dołączanie do społeczności bezpośrednio z serwisów WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O..

PAGEN SP. Z O.O. może także udostępniać ogólne odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy Firmy PAGEN SP. Z O.O..

Użycie takich odsyłaczy i aplikacji podlega strategiom ochrony prywatności przyjętym przez inne podmioty, a przed skorzystaniem z nich użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi strategiami ochrony prywatności. Firma PAGEN SP. Z O.O. nie odpowiada za ochronę prywatności ani za treść takich innych serwisów WWW.

Powiadamianie o zmianach

W przypadku wprowadzenia przez Firmę PAGEN SP. Z O.O. jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem powiadomienia w serwisie WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O. oraz w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

Pytania i kontakt w sprawach ochrony prywatności

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności lub postępowania Firmy PAGEN SP. Z O.O. z danymi użytkownika można kierować pocztą elektroniczną do koordynatora serwisu WWW Firmy PAGEN SP. Z O.O..

W określonych przypadkach użytkownik ma możliwość wyświetlania lub edytowania swoich danych osobowych w Internecie. Jeśli informacje nie są dostępne bezpośrednio w Internecie, to aby uzyskać kopię konkretnych informacji przekazanych Firmie PAGEN SP. Z O.O. lub zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji, należy skontaktować się z Firmą PAGEN SP. Z O.O..

 

Aby nie otrzymywać więcej marketingowych wiadomości e-mail od Firmy PAGEN SP. Z O.O., należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@pagen.pl lub postępować zgodnie z instrukcją anulowania subskrypcji zamieszczoną w każdej marketingowej wiadomości e-mail.

CAPTCHA
6 + 3 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.